toàn quyền thanh tra rss toàn quyền thanh tra

NVU: Ombudsman là người toàn quyền thanh tra, theo dõi giáo dục với tư cách thực hiện thẩm quyền của mình như một viên kiểm tra, viên thanh tra, giám sát những việc làm của cơ quan nhà nước vi phạm đến quyền lợi của cá nhân khi có khiếu nại, yêu cầu của người bị xâm hại. Ombudsman Gorbachov cùng với bộ trưởng giáo dục Novosad LB.ua: Trong giáo dục đó là thanh tra những vi phạm đối với...