tích cực viên Kyiv gặp gỡ tích cực viên Donetsk và Lugansk rss tích cực viên Kyiv gặp gỡ tích cực viên Donetsk và Lugansk

Trên cây cầu tại thôn Stanhitsa Luganska, đã xảy ra một sự kiện ít nhất là đáng chú ý, nếu không nói là lịch sử. Đây là cây cầu duy nhất nối hai bên xung đột của tỉnh Lugansk. Bốn nhà hoạt động xã hội là phụ nữ đã không gặp nhau kể từ năm 2014 nay gặp nhau trên cầu “chia cắt” trên giới tuyến hai miền có tên “Stanhitsa Luganska”. “Hai trong số họ Nina và Anna sống ở Kyiv, một...