thưởng người phát hiện trốn thuế rss thưởng người phát hiện trốn thuế

Dự luật mang mã số 1073 nới về thanh toán tiền đền bù cho người mua hàng đã phát hiện ra các séc thành toán chưa đăng ký thuế. Việc kiểm tra sẽ trên cơ sở séc người bán cấp cho người mua hàng. Đồng thời séc cần phải là séc chịu thuế, nghĩa là các séc này được đăng ký tại cơ quan thuế vụ rồi. Trong trường hợp thuế vụ nhận được thong tin về lưu thông hàng thực tế của...