luật về ngoại tệ và tác vụ ngoại tệ rss luật về ngoại tệ và tác vụ ngoại tệ

Luật này sẽ thay thế sắc luật của HĐBT “về điều tiết kiểm soát ngoại tệ” - một văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 3 năm 1993. Dự luật số 8152 về tiền tệ do NBU soạn thảo được đưa tới quốc hội từ tháng 3 năm 2018. Đã thông qua lần 1 với 253 phiếu thuận. Lần 2 – 21 tháng 6 với 228 phiếu thuận. Theo luật này ở Ukraina thiết lập chế độ điều tiết ngoại tệ tự...