kunh tế rss kunh tế

Thủ tướng Ukraina Goncharuk thông báo đã nộp sự án luật ngân sách nhà nước cho năm 2020. Thủ tướng cũng nói rằng vào tháng 11 sẽ còn điều chỉnh trên cơ sở các dự báo mới dựa vào kết quả năm 2019. Theo lời thủ tướng chính phủ dự định từ năm sau thuế sẽ được giảm dần và làm cho nó bình đẳng giữa các tầng lớp người nộp thuế. Thủ tướng Goncharuk nói rằng, chính ohur hướng...