Hrynevch rss Hrynevch

Trong năm nay ở Ukraina đã bắt đầu có thư viện điện tử, nơi mà trẻ có thể tải về học liệu và sách giáo khoa cần thiết. Bộ trưởng giáo dục và khoa học Ukraina Hrynevych nói trong chương trình “Tự do ngôn luận” trên ICTV. >>Свобода слова. “Chỉ cần ba bước là có thể đăng nhập vào Trang Website của Bộ giao dục và khoa học, tới sách giáo khoa cần thiết. Theo lời...