giáo dục và khoa học rss giáo dục và khoa học

Công văn tương ứng được công bố trên website của Viện hiện đại hóa nội dung giáo dục. >>сайте Danh sách thi tuyển bổ sung bao gồm các dự án giáo khoa mà trước đây chưa được tham gia hoặc tham gia nhưng chưa đủ số phiếu để được in bằng tiền ngân sách nhà nước. Ở đây đang nói tới các sách giáo khoa ngoại ngữ tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha cho lớp 5 và sách giáo khoa...

Bộ giáo dục khoa học Ukraina thỏa thuận với phía Ba Lan sử dụng không mất tiền hệ thống phát hiện đạo văn

Thời hiệu Ukraina được phép sử dụng hệ thống này của Ba Lan là 5 năm. Các trường đại học có thể ký hiệp định trong vòng 3 tháng để sử dụng hệ thống này kể từ ngay bộ ký kết hiệp định khung. Bộ giáo dục và khoa học Ukraina đã ký hiệp định khung với Cty “Plagiat.pl” về việc sử dụng không mất tiền để phát hiện đạo văn tại các trường đại học trong thời gian 5...