freedom house rss freedom house

Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Freedom House lại xếp Ukraina vào danh sách các quốc gia dân chủ từng phần. Trong bản phúc trình năm 2017 của tổ chức này nói. >>докладе Tổ chức này đánh giá theo hai tiêu chí – tự do chính trị và tự do dân sự theo thang điểm từ 1 đến 7, theo đó điểm 1 là điểm tốt nhất, điểm 7 là mức độ dân chủ thấp nhất. Một năm trước Ukraina nhận...