dịch vụ iGop rss dịch vụ iGop
Thủ tướng công bố hủy bỏ các loại “công văn giấy” giữa các quan nhà nước

Kể từ ngày 1 tháng 10 chính phủ muốn hoàn toàn chuyển sang trao đổi giấy tờ dưới dạng điện tử.  Trong vòng một tháng tất cả các cơ quan nhà nước phải chuyển sang làm việc với giấy tờ điện tử, không sử dụng công văn giấy. Thủ tướng Goncharuk thông báo trong phiên họp tại Văn phòng tổng thống. >>Алексей Гончарук. “Lưu thông giấy tờ dưới dạng điện tử là...