cải cách điền địa rss cải cách điền địa

Việc thực hiện nhanh chóng cải cách điền địa ở Ukraina có thể dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa, - giám đốc điều hành của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) cho Đông Âu và Caucuse, ông Matteo Patrone quả quyết. Ông nói điều này trong Diễn đàn kinh tế quốc tế Kyiv vào thứ 7, báo cáo của Interfax-Ukraina. Câu thần chú mà chúng ta liên tục nghe thấy, kể cả ở Mariupol...

Cần biết: Bộ trưởng Milovanov nêu những điểm chính của cải cách điền địa Ukraina

Những vấn đề còn tồn tại ngày hôm nay với sự lưu thông điền địa (đất canh tác) cần được giải quyết nhờ thiết lập “những quy tắc như nhau cho tất cả”. Bộ trưởng phát triển kinh tế, thương mại và nông nghiệp Timofey Milovanov viết trên Fb. “Nhà nông trại hoặc là chủ sở hữu có quyền nhận những tài nguyên, điều kiện tài chính, mua bán và cạnh tranh như là các doanh nghiệp...