BRDO rss BRDO

Ngoài ra một dự định khác tuy không mới nhưng là dự định được kỳ vọng – khởi động thị trường đất nông nghiệp mà từ rất nhiều năm cứ hoãn mãi. Cơ hội khởi động thị trường đất nông nghiệp đã tới, bởi vì chỉ riêng phái “Phụng sự nhân dân” của tổng thống đã có 254 đại biểu ở quốc hội để thông qua dự luật bất kỳ ngoại trừ sửa đổi Hiến pháp. Ông Alexey...