Ngày 18 tháng 8 ở trụ sở Hội đồng bộ trưởng bộ trưởng giáo dục và khoa học Ukraina Lilia Hrinevich đã trình bày dự án “Quan niệm về nhà trường mới của Ukraina”, TTX Unrinform đưa tin cho biết.

“Những điểm cơ bản của nó không phải ở chỗ có 12 lớp, mà là định hướng tới việc dạy học kiểu mới”, – bà Hrinevich nói.

Theo lời bà, phần cấu thành cơ bản là nội dung mới nhằm hình thành trong những cá nhân những kỹ năng mà được gọi là “tính chuyên môn” để về sau học sinh có thể tự lực thể hiện thành công năng lực của mình trong xã hội.

Như bà bộ trưởng Hrinevich đánh giá, năng lực chuyên môn – đó là phức hợp của kiến thức, kỹ năng, các giá trị xác định năng lực của nhân cách để giải quyết thành công các vấn đề cuộc sống, khẳ năng học tập tiệc tục và thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Theo khuyến nghị của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu về hình thành những năng lực chuyên môn như vậy thì Quan niệm tiên liệu 10 tính chuyên môn then chốt:

  • Trao đổi bằng ngôn ngữ quốc gia (và ngôn ngữ mẹ đẻ, nếu có nhu cầu), trao đổi bằng các ngôn ngữ nước ngoài, thông toán, năng lực chuyên môn trong các khoa học tự nhiên và công nghệ, năng lực chuyên môn trong khoa tin học-số hóa, kỹ năng học suốt cả cuộc đời. Đồng thời năng lực chuyên môn xã hội và nhân văn, khả năng nhạy bén, năng lực văn hóa chung, thông hiểu về khoa môi trường và có lối sống lành mạnh.

Bà Hrinevich cho rằng, trong quá trình áp dụng cách tiệm cận như vậy cho quá trình dạy học sẽ thành lập Hệ thống mới để đo lường và đánh giá kết quả (khảo thí, -ND). Ngoài ra, nội dung đánh giá độc lập bằng máy (BHO) cũng sẽ thay đổi.

Quá trình dạy học sẽ được định hướng tới nhu cầu của người học sinh, còn giáo viên thì được tự do, nói riêng giáo viên có khả năng lựa chọn sách giáo khoa, phương pháp và tự lực xác định chiến lược dạy học.

Ngoài ra, Quan niệm cũng tiên liệu cả việc khuyến khích vật chất. Nói riêng, trong dự án luật về giáo dục sẽ đưa vào quy phạm về nâng vị trí của giáo viên trong Bảng xếp mức lương thống nhất quốc gia.

Theo lời bộ trưởng giáo dục và khoa học, những thay đổi này được đưa vào dự án về giáo dục và làm nền tảng cho luật mới về giáo dục trung học phổ thông.

Nguồn: Ukrinform

PS/Comment: Các nhà giáo dục nước ta loay hoay hàng chục năm vẫn chưa tìm ra lối thoát cho một cuộc cải cách giáo dục có hiệu quả. Ukraina cũng loay hoay nhiều năm nhưng kiên quyết hơn và lần này có vẻ như đã tìm thấy lối thoát từ một người giáo viên được đưa lên làm bộ trưởng. Lối thoát đó theo bộ trưởng là hướng toàn bộ hệ thống giáo dục vào phục vụ nhu cầu của học sinh (cái mà trong khoa học giáo dục gọi là “cá thể hóa”), đồng thời đào tạo theo xu hướng đáp ứng nhu cầu lao động mà tự người học sinh chủ động lựa chọn theo năng lực và đam mê cá nhân để phát huy tối đa từng cá nhân. Dự án “Nhà trường mới” của Ukraina tuy chưa bắt đầu nhưng có nhiều điểm mang tính cách mạng trước hết trong các quan niệm nền tảng. Kỳ vọng nó sẽ mang lại hiệu quả mà xã hội đòi hỏi ở ngành giáo dục.

»Cùng chủ đề