Văn phòng Chính phủ thông báo Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Hội viên của Hiệp hội bao gồm công dân Việt Nam và người có gốc Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn tiến hành các thủ tục thành lập và quản lý hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

Phương Nhi