Bố em đã mất rồi
Mẹ cũng không còn nữa
Chẳng ai khuyên, giúp đỡ
Chỉ mình em trên đời.

 

 Đau khổ biết giấu đâu

Biết tìm đâu may mắn?

Em sẽ đi làm mướn

Chẳng biết sẽ thế nào?

 

Em sẽ đi vô rừng

Sẽ trồng cây rau húng

Nếu may mắn thì không

Bỏ ngôi nhà thấp vắng.

 

Nếu may mắn đến nhà

Em ở nhà nội trợ

Còn không, sẽ đi ra

Tìm may trong thiên hạ.

 

Vạt rau húng trong rừng

Lớn lên và tươi tốt

Còn cô gái đi ra

Xấu đi và còi cọc.

Nguyễn Nam