Các quan chức xí nghiệp nước “Cảng biển thương mại Mykolayev” (Cảng biển) với sự tham gia của chi nhánh Quỹ tài sản nhà nước liên đới tới đánh cắp 45 triệu Hrivnia. Trong thông báo của cơ quan công tố nói.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành lục soát tại 26 địa chỉ, trong đó có lãnh thổ của cảng, trong các phòng của các xí nghiệp mà lãnh đạo cảng làm việc vì quyền lợi của họ, đồng thời còn cả ở nơi ở và đăng ký của lãnh đạo cảng và các chủ thể kinh doanh.

“Đã xác định được rằng, các quan chức xí nghiệp nhà nước Cảng biển đã cùng với chi nhánh của Quỹ tài sản nhà nước tại tỉnh Mykolayev vá các chủ thể hoạt động đánh giá-giám đinh đã lạm dụng quyền lực và địa vị công vụ để ký kết các hợp đồng cho thuê bất động sản, các hạng mục của xí nghiệp nhà nước theo giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường”, – trong thông báo nói.

“Ngoài ra lãnh đạo xí nghiệp nhà nước này đã hành động vì quyền lợi của các công ty tư nhân gây thiết hại rất lớn cho nhà nước khi tiến hành các công tác kỹ thuật tại cảng bằng cách ghi khống khổi lượng công việc và nâng giá thuê cao hơn thị trường”, – trong thông báo nói.

Thiệt hại của nhà nước ban đầu nếu tính khiêm tốn là 45 triệu Hrivnia.

Nguồn: Ukrainska Pravda  

»Cùng chủ đề