Tuy phòng the là nơi không tấc sắt, nhưng nếu thiếu cẩn trọng chúng có thể khiến quý ông phải nghìn thu ân hận như chơi. Ở đây chỉ bàn đến tai nạn nghề nghiệp của kép chính và hộp tiếp đạn bên dưới mà thôi.