Các thủ lĩnh các nước thành viên NATO đã thông qua “Kế hoạch tổ hợp ủng hộ Ukraina” (KPP).

PV thường trú TTX Unian đưa tin từ Warsawa cho biết các nước thành viên NATO đã ký Kế hoạch tổ hợp ủng hộ Ukraina và đã có tuyên bố chung tại Summit NATO-Ukraina.

“Như trong KPP nói, chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc để tiến lên và thực hiện các cuộc cải cách chiến lược. KPP chứa trên 40 hướng hoạt động, trong đó NATO sẽ ủng hộ Ukraina trên đường cải cách mà chính phủ Ukraina đang tiến hành”, – trong tuyên bố chung nói.

Các đồng minh trong NATO nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina thông qua đại diện của NATO ở Ukraina, đồng thời cả trên hướng đôi bên ở cấp quốc gia. Đại diện của NATO sẽ trợ giúp “sự ủng hộ tư vấn và thực tiễn cho các cơ cấu quốc phòng  và an ninh của Ukraina dựa trên các tiêu chuẩn và nguyên tắc của NATO, kể cả trong lĩnh vực kiểm soát dân sự và dân chủ đối với các lực lượng vũ trang, nhằm mục đích đạt được sự tương thích với NATO” để cho Ukraina trở thành ổn định hơn, bảo đảm tốt hơn nền an ninh của mình và thực hiện những cuộc cải cách cần thiết, nói riêng là trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

“Chúng tôi chào mừng việc thông qua Văn bản quốc phòng chiến lược, cái mà sẽ là kim chỉ nam cho các cải cách ở Ukraina”. Trong tài liệu viết.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề