Theo dữ liệu điều tra xã hội học của viện xã hội hcoj quốc tế Kyiv trong tháng 5 năm 2018 có 62,7% người dân xem mình hoàn toàn hạnh phúc hoặc cơ bản là hạnh phúc.

Có 37,1% người Ukraina xem mình hoàn toàn hạnh phúc.

Có 25,6% người được hỏi lựa chọn câu trả lời – khả năng là hạnh phúc chứ không phải là không.

Số người không cho mình là hạnh phúc chiếm 8,9%, còn số người cho mình là bất hạnh chiếm 7,8%.

Còn số người nữa khong xác định câu trả lời chiếm 4,3%.

Trong khi đó số người vừa trả lời là hạnh phúc vừa không hạnh phúc, nghĩa là lừng khừng vời câu trả lời chiếm 16,2%.

Cuộc khảo sát này được tiến hành kể từ năm 2001, nhưng trong năm 2018 kết quả là kỷ lục về số người cảm nhận thấy hạnh phúc hoàn toàn.

Trong suốt thời gian đó chỉ có năm 2011, vào tháng 2, là có mức hạnh phúc cao – 34%.

Năm 2017 chỉ số này là 24,4%.

Tuy nhiên, xét chung trên thế giới Ukraina giữ vị trí rất khiêm tốn về cảm nhận hạnh phúc – thứ 138.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề