Số dư trên Tài khoản duy nhất của Kho bạc giảm, nhưng vẫn ở mức kỷ lục.

Kể từ ngày 1 tháng 11, số dư trên Tài khoản duy nhất của Kho bạc Ukraina đã ở mức kỷ lục trong giai đoạn này – 53,09 tỷ UAH, mặc dù thực tế là nó đã giảm 8,6 tỷ UAH trong
tháng. Điều này đã được báo cáo trên trang web của Bộ Tài chính Nhà nước Ukraina.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, Tài khoản thống nhất của Kho bạc có 14,6 tỷ Hrivnia, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2017 – 48,56 tỷ Hrivnia và tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2016 – 15,87 tỷ Hrivnia.

Số dư trên Tài khoản thống nhất của Kho bạc kể từ ngày 1 tháng 10 cũng cao kỷ lục61,62 tỷ Hrivnia.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề