Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng hoàn thiện đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư… của các tập đoàn.

Đây là những nội dung trong Chỉ thị số 854/CT-TTg của Thủ tướng về triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị trong việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước và bổ sung chính sách chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Trong chỉ thị này, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế, trình Thủ tướng ký ban hành trong tháng 7/2009.

Giao Bộ Tài chính xem xét, quyết đinh tỷ lệ đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính phù hợp với từng tập đoàn và phương án chấn chỉnh việc các tập đoàn không có nhiệm vụ kinh doanh chính trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại, chứng khoán, bất động sản nhưng đã đầu tư vào lĩnh vực này.

Cùng đó, đề xuất chế tài xử lý các cá nhân sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa.

Bộ Quốc phòng được giao xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel). Trong khi đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2009.

Bộ Công Thương xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất  trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý trong nội bộ tập đoàn, rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư phù hợp với nhiệm vụ được giao và chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn…

Thủ tướng chỉ đạo, hoàn thiện các đề án sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trình Thủ tướng phê duyệt trong quí III/2009 để bảo đảm đến thời điểm 1/7/2010, tất cả các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có đều chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH.

Trước khi phê duyệt phương án cổ phần hóa, cơ quan quyết định cổ phần hóa chỉ đạo DN cổ phần hóa xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mục đích kinh doanh. Những diện tích đất không nằm trong phương án sử dụng đất được phê duyệt phải trả lại Nhà nước.

UBND cấp tỉnh rà soát ngay việc sử dụng đất của các DN 100% vốn nhà nước, DN nhà nước đã cổ phần trên địa bàn. Chấn chỉnh ngay các trường hợp vi phạm, thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc lấn chiếm đất đai, bỏ hoang, không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích đã đăng ký.

Linh Trang
theo Dân trí