Vào tháng 4 năm 2020, sản xuất công nghiệp giảm 16,2% (không điều chỉnh theo hiệu suất của ngày làm việc) và 16,7% (đã điều chỉnh) so với tháng 4 năm 2019 sau khi sản xuất công nghiệp ở Ukraina vào tháng 3 cũng tiếp tục giảm.

Điều này đã được đưa tin bởi Cơ quan Thống kê Nhà nước, đưa tin Ukraina News.Đồng thời, vào tháng 4 năm 2020 sản xuất công nghiệp giảm 12,8% (chưa điều chỉnh) và 6,0% (điều chỉnh theo mùa) so với tháng 3 năm 2020.Từ tháng 1-tháng 4 năm 2020, so với tháng 1-tháng 4 năm 2019, sản xuất công nghiệp giảm 7,9%.Năm 2019, sản xuất công nghiệp giảm 1,1% so với năm 2018.

Năm 2018, sản xuất công nghiệp tăng 1,1% so với năm 2017.Như Ukraina News đã đưa tin vào tháng 2 năm 2020 sản xuất công nghiệp đã giảm 1,5%.Vào tháng 1 năm 2020, sản xuất công nghiệp giảm 5,1% (không điều chỉnh theo hiệu suất của ngày làm việc) và 4,7% (đã điều chỉnh) so với tháng 1 năm 2019.

Kiều Trinh theo https://ukranews.com/news/704020

»Cùng chủ đề