Rađa Tối cao Ucraina đã thông qua toàn bộ luật số N3459-1 “Về bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân trong giai đoạn kinh tế Ucraina vượt qua khủng hoảng tài chính”.

Rađa Tối cao Ucraina đã thông qua toàn bộ luật số N3459-1 “Về bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân trong giai đoạn kinh tế Ucraina vượt qua khủng hoảng tài chính”. 237 trong số 439 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu cho nghị quyết này.

“Trong giai đoạn kinh tế Ucraina vượt qua khủng hoảng tài chính áp dụng lệnh cấm người nắm giữ tài sản thế chấp hoặc cầm cố được quyền tịch thu tài sản thế chấp hoặc cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố, thế chấp là nhà ở, nơi công dân đang cư trú thường xuyên”, – nghị quyết nói.

Theo luật, thời điểm nền kinh tế Ucraina hoàn toàn ra khỏi khủng hoảng tài chính sẽ do nghị quyết của Quốc hội xác nhận theo đệ trình của HĐBT.

Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Phuong Anh
theo Podrobnosti