Rađa Tối cao Ucraina đã thông qua luật “Sửa đổi một số vaă bản pháp lý Ucraina nhằm vượt qua hậu quả của khủng hoảng tài chính”.

Có 362 trong số 440 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thông qua.

Theo phó chủ tịch thứ nhất Uỷ ban quốc hội về các vấn đề tài chính và hoạt động ngân hàng Stanislav Arjevitin thông báo tại cuộc họp quốc hội, luật này đưa ra lệnh cấm cấp tín dụng ngoại tệ cho các cá nhân nhằm mục đích phi kinh doanh. Tín dụng ngoại tệ chỉ được cấp bằng tiền chuyển khoản.

Luật trên đưa ra sửa đổi luật “Thuế lợi nhuận doanh nghiệp”. Cụ thể luật đặt ra những diều kiện để đưa chi phí của ngân hàng vào thành phần tổng chi phí người nộp thuế theo danh mục được NBU phê chuẩn.

Luật này đưa ra các sửa đổi vào luật “Về Ngân hàng quốc gia Ucraina” và quy định rằng NBU phải cung cấp thông tin hàng tháng cho tổng thống Ucraina, HĐBT và Uỷ ban các vấn đề ngân hàng và hoạt động ngân hàng Rađa Tối cao Ucraina về các giao dịch tái đầu tư ngân hàng và giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

Các sửa đổi luật “Về ngân hàng và hoạt động ngân hàng” quy định số lượng tối đa của một trong những thành phần vốn bổ sung là nợ phụ, được NBU quy định không ít hơn 10% vốn chính.

Lê Tâm
theo UNIAN