Quốc hội Ucraina đã ấn định thời hạn tổ chức bầu cử tống thống vào ngày 17-1-2010. 399 trong số 442 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thông qua nghị định.

Quốc hội giao cho Uỷ ban quốc hội về vấn đề xây dựng nhà nước và quản lý địa phương chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị xem xét dự luật sửa đổi Luật bầu cử tổng thống ở mục rút nắgn thời gian tranh cử từ 120 xuống 90 ngày.

Uỷ ban này cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình dự luật để xem xét tại tuần họp toàn thể cuối cùng của tháng 6-2009.

Quốc hội cũng giao cho chính phủ thông qua các biện pháp cần thiết, trong đó có vấn đề tài chính và danh sách cử tri đúng luật trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử, giao cho Uỷ ban bầu cử trung ương nhiệm vụ đảm bảo tổ chức quá trình tranh cử, kiểm tra lại thông tin cá nhân của các cử tri có trong danh sách.

Quốc hội từ chối không thông qua dự thảo nghị quyết ấn định thời hạn bầu cử tổng thống ngày 22-11-2009.
Tác giả của dự luật ấn định thời hạn bầu cử tổng thống vào ngày 17-1-2010 là ông Vladimir Litvin.

Phuong Anh
theo ProUA