Quốc hội vừa nhất trí thông qua một đạo luật về “Thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình trạng tài chính của hệ thống ngân hàng”. Quyết định này được thông qua bởi 322 phiếu thuận trên tổng số 426 phiếu trong quốc hội.

Điều luật mới này được thông qua với mục đích đơn giản hóa tổ chức các ngân hàng, phương thức chuyển giao vốn đầu tư cũng như các khoản nợ, giảm vốn điều lệ của các ngân hàng trong khi thực hiện các biện pháp phục hồi tài chính, các điều kiện cần thiết để hoãn các khoản nợ.

Điều luật này cho phép các ngân hàng được đặt dưới sự quản lý tạm thời của Ngân hàng quốc gia(NBU) có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Đồng thời nếu tiền vốn của ngân hàng thấp hơn lượng vốn điều lệ thông báo trước đó, thì người quản lý tạm thời trong vòng 3 ngày kể từ khi được sự đồng ý của NBU, có thể tự động giảm vốn điều lệ nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, việc giảm vốn đầu tư sẽ không cần sự đồng ý của các chủ nợ, đồng thời các chủ nợ cũng không có quyền yêu cầu chấm dứt việc thực hiện các thỏa thuận trước đó hoặc đòi bồi thường thiệt hại.

Đạo luật này đề xuất việc thiết lập một hệ thống trao đổi thông tin giữa NBU, Bộ Tài chính nhằm bảo đảm những thông tin mà hai bên có được sẽ được trao đổi một cách kịp thời, đảm bảo cho cho các hoạt động trên thị trường được minh bạch và rõ ràng, đồng thời có thể ứng phó kịp thời với bất kì tình huống nào xảy ra. 

Đạo luật này cũng quy định việc bảo vệ đối với các nhân viên của Bộ Tài chính mà trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến sự tham gia của nhà nước vào tài chính của các ngân hàng.

Phamxuan
theo Seg