Quốc hội Ukraina dfdax gửi tới Tòa pháp hiến dự luật số 9037 về sửa đổi Hiến pháp Ukraina liên quan đường lối chiến lược của quốc gia nhằm trở thành thành viên đầy đủ của EU và NATO.

Có 321 ĐBND bỏ phiếu thông qua. Đây là bước đầu tiên sửa đổi Hiến pháp.

Theo các tu chính được đề xuất, quyền hạn của quốc hội sẽ là “thực hiện đường lối chiến lược của quốc gia để trở thành thành viên đầy đủ quyền hạn trong Liên minh Châu Âu và thành viên Hiệp hội Bắc đại tây dương”.

Tổng thống Ukraina trở thành người bảo đảm thực hiện đường lối chiến lược của quốc gia để có thành viên trong liên minh Chấu Âu và NATO. HĐBT tới lượt mình sẽ bảo đảm việc thực hiện đường lối chiến lược này.

Ngoài ra, trong các điều khoản quá độ của Hiến pháp sẽ loại bỏ quy phạm nói rằng “việc sử dụng các căn cứ quân sự hiện tại trên lãnh thổ Ukraina để đồn trú tạm thời các đơn vị quân đội nước ngoài theo các điều khoản thuê theo trật tự được quy định bởi hiệp định quốc tế được quốc hội của Ukraina phê chuẩn.

Quốc hội đồng thời đã biểu quyết trả lại cho ủy ban chuyên môn để điều chỉnh dự luật hủy bỏ quyền miễn tố đối với ĐBND.

Trong khi quốc hội đang họp thì bên ngoài quốc hội có biểu tình lớn >>

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề