Quốc hội Ukraina (Rada) cuối cùng vào ngày 13 tháng 5 đã thông qua luật về các ngân hàng, cần thiết cho sự hợp tác với IMF.

Nếu tòa án thấy quyết định rút ngân hàng khỏi thị trường là bất hợp pháp, thì đó vẫn không thể là cơ sở để hủy bỏ quyết định này.

Verkhovna Rada của Ukraina trong lần đọc thứ hai đã thông qua dự luật số 2571-d “Về việc sửa đổi các đạo luật lập pháp của Ukraina về việc cải thiện một số cơ chế điều chỉnh ngân hàng”, phóng viên RBC-Ukraina đưa tin.

Có 270 Đại biểu nhân dân đã bỏ phiếu ủng hộ cho tài liệu này. Lưu ý rằng luật là một trong những điều kiện tiên quyết cho một Chương trình hợp tác mới giữa Ukraina và IMF.

Bản chất của luật
Bằng Tài liệu các quy định điều tiết về các ngân hàng được cải thiện, đặc biệt là bằng cách cung cấp cho Ngân hàng Quốc gia NBU các công cụ ảnh hưởng cần thiết trong lĩnh vực điều tiết hoạt động ngân hàng.

Nó xác định các chi tiết cụ thể của thủ tục tố tụng tư pháp trong các trường hợp kháng cáo quyết định của Ngân hàng Quốc gia về việc một ngân hàng bị xem là mất khả năng thanh toán, về việc thu hồi giấy phép ngân hàng và thanh lý ngân hàng, quyết định của Ngân hàng quốc gia về việc áp đặt quản trị tạm thời trong ngân hàng, về việc bắt đầu một lộ trình thanh lý ngân hàng, các quyết định khác được đưa ra trong quá trình thực thi các quyết định nói trên, cũng như các quyết định về việc bổ nhiệm các đại diện được ủy quyền, trao cho họ quyền hạn quyền, các quyết định của HĐBT về sự tham gia của nhà nước trong việc giải thể ngân hàng khỏi thị trường và các quyết định của Bộ Tài chính Ukraina nhằm thực hiện các quyết định được đưa ra của HĐBT, cũng như việc thiết lập các quy định pháp lý rõ ràng về việc không thể đình chỉ hoặc chấm dứt thủ tục đó đã triển khai trên cơ sở các quyết định đó.

Tài liệu cũng đề xuất cải thiện quy định về thủ tục thanh lý ngân hàng, cơ chế phục hồi tổn thất (thu hồi lỗ) từ những người liên quan đến ngân hàng và những người khác đã gây ra thiệt hại cho ngân hàng và chủ nợ của ngân hàng, mở rộng và cải thiện cơ chế cho chính phủ tham gia vào quá trình thanh lý ngân hàng.

Nếu tòa án thấy quyết định rút ngân hàng khỏi thị trường là bất hợp pháp, thì vẫn không thể là cơ sở để hủy bỏ quyết định này, theo luật này. Nói cách khác, sẽ không thể trả lại ngân hàng cho các chủ sở hữu cũ. Nhưng đồng thời, chủ sở hữu và chủ sở hữu cũ của ngân hàng, có quyền lợi bị vi phạm khi ngân hàng rút khỏi thị trường có thể nhận được sự bồi thường thiệt hại, nhưng chỉ bằng tiền mặt.

Thay đổi lần đọc thứ hai
Bằng cách đọc thứ hai, những thay đổi kỹ thuật và pháp lý đã được đưa vào luật nhằm cải thiện chất lượng của dự luật. Ngoài ra, các thành viên của ủy ban chuyên ngành đã:

– xóa bỏ định mức hạn chế đăng ký nhà nước. Vấn đề có thể được giải quyết ở cấp độ theo luật, mà không thay đổi luật;
– các thủ tục để tòa án bổ nhiệm một công ty kiểm toán, lộ trình xác định số tiền thua lỗ đã được thay đổi;
– thủ tục tố tụng tại tòa án đã bắt đầu, nhưng không nhận được phán quyết cuối cùng trước ngày luật này có hiệu lực, được giải quyết, xem xét hoặc sửa đổi theo các quy tắc mới được quy định bởi luật này;
– đã làm rõ các thay đổi đối với quy tắc về việc cấm đấu giá.

Nhớ lại trước đó trong NBU làm rõ bản chất của luật về ngân hàng. Cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia nhấn mạnh rằng tòa án sẽ không thể hủy bỏ hoặc ngừng thanh lý.

Theo báo cáo của RBC-Ukraina, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraina, ông Sergey Marchenko nói rằng IMF sẽ đồng ý đàm phán với Ukraina về một chương trình mới chỉ sau khi Verkhovna Rada phê duyệt dự luật ngân hàng số 2571-d.

Nguồn: rbc

»Cùng chủ đề