Quốc hội Ukraina vừa thông qua dự luật, theo đó sẽ thành lập nền tảng pháp lý cho họa động của cơ chế tác vụ một cửa sổ ở các cơ quan cửa khẩu Hải quan Ukraina trên biê giới.

“Dự luật mã số 7050 “Về những thay đổi trong bộ luật Hải quan Ukraina và một số ác văn bản tư pháp khác của Ukraina về áp dụng cơ chế “Một cửa sổ” và tối ưu hóa thực hiện thủ tục kiểm soát hàng hòa di chuyển qua cửa khẩu hải quan của Ukraina”, – báo Gordoanua đưa tin.

“Vào năm 2016 chính ohur đã áp dụng cơ chế này tuy nhiên nền tảng tư pháp chưa chắc chắn và vì thế cơ chế này không được thực thi có hiệu quả”, – trong tờ trình của ủy ban chuyên môn nói..

Sau khi dự luật được thông quan lần một chính phủ đã đề xuât bổ sung thông qua quan điểm thành lập một hệ thống tự động “Một cửa sổ” cho hải quan.

Hệ thống “Một cửa số sẽ cho phép các trạm hải quan khác nhau, kể cả ở nước ngoài trao đổi thông tin về hải quan, cho các cơ quan khác nhau kiểm soát di chuyển hàng hóa qua biên giới.

Vào tháng 3 năm 2018 cơ quan ngân khố nhà nước đã thông báo rằng đa số các thủ tục thông quan đã được thực hiện theo cơ chế “Một cửa sổ”.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề