(DN.ODESA)-Quốc Hội Ucraina vào ngày 21 tháng 10 sẽ tiếp tục hoạt động ở cấp toàn thể, mặc dù đã có sắc lệnh của tổng thống về việc giải thể nó, tuyên bố của phó chủ tịch quốc hội ngài Alexander Lavrinovich.

“Quốc Hội sẽ làm việc cho đến khi có danh sách các thành phần tham gia vào cuộc bầu cử mới,” – Lavrinovich cho biết. “

Theo phó chủ tich, để nối lại hoạt động của phiên họp toàn thể không cần đình chỉ hiệu lực của sắc lệnh mà tổng thống đã ký về việc giải thể nghị viện.

Tổng thống Ucraina Vichto Yushenko vào ngày 9 tháng 10 đã ra nghị định để chấm dứt các quyền hạn của Quốc Hội và cho tiến hành bầu cử vào ngày 7 tháng 12. Hiện nay vẫn chưa rõ Quốc hội có thể tiếp tục hoạt động hay không. Trong điều 90 Hiến pháp Ucraina viết rằng, quyền hạn của Quốc Hội sẽ được chấm dứt vào ngày đầu tiên của cuộc bầu mới, và tổng thống có quyền chấm dứt các quyền hạn của Quốc Hội.

NNC
theo Rian