Ngày 22-9, bắt đầu tuần lễ có tính quyết định để thành lập liên minh mới tại Quốc hội. Đảng các vùng tuyên bố đã thành lập nhóm đối thoại để trao đổi với bốn lực lượng còn lại trong Quốc hộị.

Khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” (NU-NS) đã chuyển chính thức cho khối Yulia Timosenko và khối Litvin danh sách các điều kiện của mình để thành lập liên minh mới. Riêng đối với Đảng các vùng và Đảng cộng sản, khối NU-NS cho rằng không có tương lai nếu họ cùng hợp tác với nhau trong một liên minh.

Những điều kiện hàng đầu mang tính quyên tắc của khối NU-NS dành cho những đảng phải muốn vào cùng liên minh là: hủy bỏ quyền bất khả xâm phạm của Nghị sỹ Quốc hội, và gia nhập NATO.

Đảng các vùng tuyên bố đang tiến hành hội đàm mạnh mẽ với khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, mặc dù không phải với cả khối, mà với từng Nghị sỹ riêng biệt. Họ không quan tâm đến việc khối NU-NS nói chỉ muốn liên minh với khối BIUT và khối Litvin, vì họ cho rằng những người đồng minh cũ sẽ khó có thể tìm được tiếng nói chung trong một liên minh mới.

Đại đa số các chính trị gia đều khẳng định không muốn có một cuộc bầu cử trước thời hạn. Nhưng mặt khác, họ cũng không giấu giếm rằng ban vận động bầu cử của đảng mình đã sẵn sàng khởi động cho một cuộc đua mới.