Tổng thống Ukraina tuyên bố Ngày hội tụ nhà thờ thống nhất của Ukraina sẽ là Ngày 15 tháng 12 năm 2018. Theo lời tổng thống, trong Ngày này sẽ tuyên ngôn thành lập Nhà thờ thống nhất chính thống giáo tự chủ của Ukraina.

Sự hội tụ này sẽ thông qua Điều lệ Nhà thờ mới của Ukraina, bầu các trụ trì nhà thờ. Đây là trách nhiệm lớn đặt lên các giáo chủ giáo xứ địa phương của nhà thờ chính thống giáo Ukraina, với tinh thần hòa bình, đồng thuận, tình yêu và chủ nghĩa yêu nước để tiến hành sự hội tụ, bầu các trụ trì giáo xứ để đại diện cho Nhà thờ Ukraina đi tới Stanbul nhận thánh chỉ Tomos.

Nhà thờ chính thống giáo tự chủ của Ukraina sẽ không phải là nhà thờ mang tính nhà nước.

“Chính quyền bảo đảm quyền hiến định tự do tín ngưỡng. Trong đó có sự bảo đảm cả cho những ai muốn ở lại với Nhà thờ Nga.

Đức cha xứ Moskoviy sẽ không có quyền đọc điều kiện, không áp đặt trật tự của mình ở Ukraina. Những người tin đạo sẽ tự mình bầu chọn trụ trì và đức cha và tự mình lựa chọn nhà thờ xứ để cầu nguyện”, – Poroshenko tuyên bố.

Báo chí đưa tin rằng, Hội đồng giám mục đức tin của Đức cha toàn thế giới ở Stanbul (Constantinopol) đã phê chuẩn văn bản của Tomos cho Nhà thờ Ukraina.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề