Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 7, đã hội tụ hơn 300 đại biểu đại diện cho doanh nhân Việt Nam toàn Châu Âu, nhiều đoàn đại biểu đến từ trong nước và các đại sứ, các tham tán thương mại Việt Nam trên lãnh thổ Châu Âu, đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã có bài phát biểu tham luận và chào mừng. Các bài phát biểu tại diễn đàn tìm ra hướng đi cho doanh nghiệp thời kỳ khủng hoảng đã được trình bày. Cũng trong lần này, một chương trình đại ca nhạc hội do báo Thanh Niên và hội người Việt Nam, hội doanh nhân Việt Nam đồng tổ chức, mang lại một ấn tượng tốt đẹp và một hào khí vui vẻ đoàn kết của mõi doanh nhân về dự hội nghị. Doanh Nghiệp Odessa xin giới thiệu phóng sự ảnh của diễn đàn lần này.

Ảnh: Mai Anh

Ban biên tập

»Cùng chủ đề