Trong lúc này tình hình chiến sự tại khu vực miền Đông Ukraina vẫn tiếp tục ra tăng, cuộc sống của người dân bị bất an và đảo lộn, Cảnh tàn phá, hi sinh của nhiều người dân vô tội hàng ngày vẫn diễn ra, trước những lệnh tổng động viên của cả chính phủ và cả bên li khai đều gọi thanh niên nhập ngũ, với họ tổng động viên, tuyển thêm quân là vẫn tiếp tục chiến tranh, mà chiến tranh thì không ai muốn.

Ban biên tập

»Cùng chủ đề