Hôm thứ 5 Nghị viên Châu Âu với 485 phiếu thuận đã thông qua nghị quyết về cơ chế đình chỉ chế độ phi thị thực vào EU. Cơ chế này cần thiết để hủy bỏ thị thực cho các công dân Ukraina, Kosovo và Gruzia. Có 132 phiếu chống và 21 phiếu trắng.

Cơ chế này tiên liệu việc tạm đình chỉ chế độ phi thị thực đối với nước thứ ba trong trường hợp có sự gia tăng đáng kể sự từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ EU đối với công dân nước đó; sự gia tăng đáng kể các khuyến nghị nhận chế độ lánh nạn từ phía họ; sự hợp tác không hợp lệ theo chế độ hồi hương; gia tăng rủi ro và nguy cơ cho an ninh Liên minh Châu Âu từ phía các công dân nước thứ ba.

Một nước thành viên bất kỳ, hoặc Ủy ban Châu Âu EC đều có thể đưa ra sáng kiến tạm đình chỉ chế độ phi thị thực đối với một nước thứ ba bất kỳ.

Quyết định sẽ được Ủy ban Châu Âu EC thông qua trong vòng một tháng và có hiệu lực ngay lập tức. Đồng thời EU có nghĩa vụ thông qua các biện pháp để cùng với nước thứ ba tìm giải pháp hợp lý cho vấn đề dẫn tới tạm đình chỉ chế độ phi thị thực.

Việc đình chỉ được áp dụng cho 9 tháng, khi hết thời hạn này có thể gia hạn thêm 6 tháng. Đồng thời EU giữ cho mình quyền khi cần thiết hủy bỏ hẳn chế độ phi thị thực nói chung.

Cơ chế đình chỉ phải được Hội đồng Liên minh Châu Âu phê chuẩn và có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi công bố chính thức trong tạp chí chính thức của EU.

Cơ chế này không liên quan tới Anh và Irlandia.

Nghị viện Châu Âu đồng thời hoãn xem xét vấn đề về cấp chế độ phi thị thực cho Ukraina tới tháng 4 năm 2017. Đây là lần hoãn thứ ba việc xem xét chế độ phi thị thực, ban đầu hoãn tới ngày 18 tháng 1 năm 2017, lần hai hoãn tới 1 tháng 2 và lần này là tới tháng 4.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề