Ngày 1 tháng
6 trong khuôn khổ Ngày xe đạp ở Kyiv đã diễn ra cuộc diễu hành bằng xe đạp với
sự tham gia của 5 000 người. >>сайте 

Cuộc diễu hành bắt đầu từ quảng trường Sofyevska với sự tham gia của thị trưởng Klichko, ngoại giao đoàn Ấn Độ… Trên quảng trường có tổ chức cuộc thi sử dụng xe đạp có thưởng…

https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170136-9783.jpg
https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170205-9338.jpg
https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170155-6929.jpg
https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170158-2572.jpg
https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170146-6842.jpg
https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170148-9622.jpg
https://news.liga.net/images/general/2019/06/01/thumbnail-sld-20190601170151-8812.jpg

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề