Ngày 26/9/2008, sàn Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành đợt 3 của tháng 9/2008.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và 15 năm. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, khối lượng gọi thầu là 400 tỷ đồng, phát hành ngày 30/9/2008 và ngày đáo hạn là 30/9/2013.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 15 năm, khối lượng gọi thầu là 400 tỷ đồng, ngày phát hành 30/9/2008 và ngày đáo hạn là 30/9/2023.

Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Sau khi phát hành, trái phiếu được niêm yết tại sàn Hà Nội.

Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu: Trước 14 giờ ngày 26/9/2008.

Võ Hiền