Thặng dư ngân sách (Profisit) là khái niệm ngược lại với thâm hụt ngân sách (Defisit), nghĩa là, thặng dư là số tiền thu được nhiều hơn ngân sách quy định.

Cơ quan kho bạc nhà nước Ukraina thông báo trên trang website chính thức rằng thặng dư ngân sách từ tháng 1 tới hết tháng 9 là 7,33 tỉ Hrivnia.

Thặng dư quỹ chung của ngân sách trong kỳ 9 tháng là 11,38 tỉ Hrivnia, thâm hút quỹ đặc biệt là 4,05 tỉ Hrivnia, chung quy lại thặng dư ngấn ách nói chung là 7,33 tỉ Hrivnia.

Dự trù chi trong 9 tháng là 226,46 tỉ Hrivnuia, thực tế chi 141,18 tỉ Hrivnia, dự trù thu 152,66 tỉ Hrinia, thực tế thu được 175,73 tỉ Hrivnia.

Thu từ tư nhân hóa thực tế là 77,35 tỉ Hrivnia, trong khi kế hoạch đặt ra chỉ có 21,3 tỉ Hrivnia.

Ngân sách chung quy trong 9 tháng năm 2018 thực hiện với bội thu 14,51 tỉ Hrivnia, kể cả quỹ chung với thặng dư 45,05 tỉ Hrivnia trong khi dự kiến thặng dư chỉ 10,48 tỉ Hrivnia.

Ngấn ách các địa phương trong thời gian 9 tháng qua cũng có thặng dư vỡ 21,84 tỉ Hrivnia, trong đó kể cả thâm hụt theo quỹ chung là 36,44 tỉ Hrivnia.

Số dư tiền trên tài khoản thống nhất của kho bạc tới đầu tháng 10 năm 2018 giảm từ 27,09 tỉ Hrivnia vào hồi đầu tháng 9 xuống mức 21,39 tỉ Hrivnia vào đầu tháng 10,

Thu ngân sách năm 2018 dự định ở mức 917,9 tỉ Hrivnia, chi – ở mức 991,7 tỉ Hrivnia. Lước thâm hụt tối đa theo ngân sách – 80,6 tỉ Hrivnia, hay là 2,4%GDP.

Lưu ý rằng trước đó đã thông báo thặng dư ngân sách trong 8 tháng năm 2018 là 11,8 tỉ Hrivnia.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề