Thủ tướng Ukraina Goncharuk thông báo đã nộp sự án luật ngân sách nhà nước cho năm 2020. Thủ tướng cũng nói rằng vào tháng 11 sẽ còn điều chỉnh trên cơ sở các dự báo mới dựa vào kết quả năm 2019.

Theo lời thủ tướng chính phủ dự định từ năm sau thuế sẽ được giảm dần và làm cho nó bình đẳng giữa các tầng lớp người nộp thuế.

Thủ tướng Goncharuk nói rằng, chính ohur hướng tới tăng năng suất lao động, chi tiền tiết kiệm hơn, tiết kiệm từng cô-pếc tiền thuế. Cần giảm thuế dần dần, làm cho thuế bình đẳng đối với mọi người, vì rằng thuế cao thì chỉ một số doanh nghiệp nộp đủ mà thôi.

  • Chi an ninh và quốc phòng dự định 245,8 tỉ Hrivnia;
  • Lương tối thiểu sẽ tăng thêm 550 Hrivnia, đạt mức 4723 Hrivnia (mức hiện nay do chính phủ Groisman thiết lập là 4223 Hrivnia;
  • Phần thu ngân sách – 1,079 ngàn tỉ Hrn;
  • Chi xây dựng giao thông đường bộ – 74,4 tỉ;
  • Dự định thu từ tư nhân hòa xí nghiệp nhà nước – 5 tỉ Hrivnia;
  • Sẽ giảm nợ nhà nước, giảm đáng kể thâm hụt ngân sách;
  • Giá đô la tính toàn – 28,2uah/1usd

Lưu ý rằng, ngày 15 tháng 9 hàng năm là thời hạn nộ dự luật ngân sách cho quốc hội xẹm xét, sau đó có thể điều chỉnh, nếu có yếu tố đột xuất. Dự án ngân sách năm nay có mã số 2000.

Nguồn:
Fakty

»Cùng chủ đề