Ngân hàng thế giới (WB) chuẩn bị tác vụ bảo đảm để ủng hộ cải cách  ở Ukraina số tiền $800 triệu, trong thông báo của ngân hàng WB nói.

Theo yêu cầu của chính phủ Ukraina Ngân hàng thế giới (WB) thực hiện sự chuẩn bị tác vụ bảo đảm các cải cách cơ bản cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kho bạc và nâng cao quản lý. Sau khi kết thúc sự chuẩn bị và phê chuẩn tác vụ mới Ukraina sẽ nhận được sự bảo đảm từ ngân hàng tái thiết và phát triển của WB số tiền 650 triệu đô la để giúp vay trên thị trường bên ngoài số tiền 800 triệu đô la”, – trong thông báo nói.

Tác vụ mới của WB trở nên có thể được thì cần thiết phải phê chuẩn sự kết thúc tất cả các hành động về cải cách và tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi. Trong đó đáng kể nhất là phải đạt được thỏa thuận với IMF về xem xét lại chương trình hợp tác mở rộng mà thiếu nó thì không thể thực hiện tác vụ bảo đảm của WB”, trong thông báo nói.

Ngân hàng thế giới kêu gọi chính phủ Ukraina kết thúc các hành động cần thiết đã bắt đầu trước đây về cải cách và đạt được sự đồng ý của IMF.

Lưu ý rằng, hồi tháng 5 Ngân hàng thế giới đã đánh giá hi9eeuj quả cao trong lĩnh vực tài chính của Ukraina.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề