Trong thông báo của NBU cho các ngân hàng thương mại NBU đã thông báo đưa ban quản trị tạm thời vào ngân hàng “BIG Energy” từ ngày 16 tháng 3 năm 2009, thời hạn một năm.