(DN.ODESA) – Ngân hàng nhà nước thống báo buộc các ngân hàng thương mại bán đô la cho người dân với tỷ giá không cao hơn tỷ giá chính thức. Điều này được đề cập trong quyết định của NBU số 353 từ ngày 5 tháng 11, tin được đăng tải bởi “OBKOM”.

“Quy định cho các ngân hàng được ủy quyền thiêt lập tỷ giá ngoại tệ với đồng grip trên thị trường ngoại tệ tiền mặt không cao hơn tỷ giá chính thức được thiết lập bởi ngân hàng nhà nước” – Văn bản có đoạn.

Đồng thời, các nhà băng có thể mua ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá thấp hơn nhiều nhất là 3% giá bán ra của ngoại tệ đó.

“Giá mua ngoại tệ có thể được thiết lập bởi các nhà băng trong giới hạn 3% thấp hơn giá bán” – trích một đoạn trong văn bản.

Nói thêm, trong quyết định của NBU cũng đã trù định trường hợp các ngân hàng thay đổi tỷ giá mua và bán ngoại tệ trong vòng một ngày.

Cường Nguyễn