Ngân hàng quốc gia Ukraina từ ngày 24 tháng 6 hạ tỉ suất chiết khấu từ 18% xuống 16,5% theo quyết định số 88 ngày 23 tháng 6 “Về chiết khấu tín dụng”.  Quyết định được công bố trên website của NBU.

“Việc làm nhẹ nhàng chính sách tiền tệ hoàn tòa tương ứng với các mục tiêu lạm phát cho năm 2016 và 2017 và xảy ra trong điều kiện giàm áp lực lạm phát một cách ổn định và làm tốt lên các kỳ vọng lạm phát và ổn định tình hình trên thị trường ngoại hối”, – trong thông báo nói.

Đồng thời cũng đánh giá rằng trong tháng 5 lạm phát tiêu dùng tính theo năm đã giảm xuống còn 7,5%, đó là điều mà NBU kỳ vọng.

Người đứng đầu NBU Gontareva kỳ vọng Hội đồng giám đốc điều hành IMF quyết định về việc quyển ngân tiếp theo cho Ukraina 1 tỷ đô la vào tháng 7 tới.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment, -ND: Khi giảm tỉ suất chiết khấu, có nghĩa là vay tín dụng với lãi suất (chiết khấu)  thấp hơn thì khả năng đầu tư vốn vào nền sản xuất thực tế cũng tăng lên (do dễ vay tiền hơn) và từ đó sản xuất sản phẩm và dịch vụ cũng gia tăng. Điều này đến lượt mình sẽ kìm chế giá cả hàng hóa và dịch vụ mà kết quả là giảm được lạm phát.

Nên nhớ rằng NBU đã giảm nhiều đợt tỉ suất chiết khấu kể từ đầu năm nay, từ 30% xuống 22%, 20%, 18% và bây giờ là 16,5%. Đây là biểu hiện chính sách tự do hóa dần thị trường tài chính trên cơ sở có những dấu hiệu tích cực trên thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung của Ukraina.

»Cùng chủ đề