NBU đã quyết định tiến hành can thiệp ngoại tệ vào ngày 25 và 27-8 để hỗ trợ tỷ giá trên thị trường tiền mặt. NBU đã có thư số №13-121/5620-15936 gửi các ngân hàng hôm thứ ba về việc này.

“Vì thị trường ngoại tệ mất ổn định chính là thông qua thị trường tiền mặt nên NBU quyết định thực hiện can thiệp ngoại tệ mục tiêu vào các ngày 25 và 27-8 bán ngoại tệ chuyển khoản bằng tiền grivna nhằm giúp các chủ thể của thị trường thực hiện các giao dịch chuyển đổi ngoại tệ”, – thư viết.

Theo văn bản trên, số ngoại tệ chuyển khoản được các ngân hàng mua của NBU phải chuyển đổi thành tiền mặt và bán cho người dân trong vòng 05 ngày thông qua quầy thu đổi của ngân hàng và mạng lưới các điểm thu đổi ngoại tệ của ngân hàng (ngoài các điểm đại lý thu đổi).

Đồng thời NBU cũng đặt ra hạn chế tỷ giá để bán ngoại tệ. “Giá bán ngoại tệ tiền mặt bằng đồng grivna không được vượt giá mua của NBU quá 2%”.

NBU thông báo đến các ngân hàng rằng ngày 25-8 NBU sẵn sàng bán ngoại tệ với giá 8,00 grivna/$ và mua với giá 7,89 grivna/$. Như vậy là theo quy định mới về tỷ giá của NBU, giá bán ngoại tệ tiền mặt sẽ phải ở mức dưới 8,16 grivna/$.

Các ngân hàng cũng bị cấm không được thực hiện các giao dịch bán ngoại tệ tiền mặt số lượng vượt quá 8 nghìn grivna quy đổi cho một người trong một ngày giao dịch.

Số ngoại tệ không sử dụng hết nếu nhiều hơn 1000$ các ngân hàng phải bán lại cho NBU vào ngày làm việc thứ sáu kể từ ngày tiến hành can thiệp.

“Trong trường hợp ngân hàng vi phạm các quy định trên NBU sẽ không cho phép ngân hàng đó tham gia vào lần can thiệp tiếp theo”, – thông báo nhấn mạnh.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina

»Cùng chủ đề