NBU đã đặt ra giới hạn cho quý III và IV ở mức 10 triệu grivna đối với lượng tiền được chuyển ra bên ngoài Ucraina để thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền. NBU đã ra quyết định số N463 ngày 6-8 về việc này.

NBU đã đặt ra giới hạn cho quý III và IV ở mức 10 triệu grivna đối với lượng tiền được chuyển ra bên ngoài Ucraina để thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền. NBU đã ra quyết định số N463 ngày 6-8 về việc này.

“NBU phê chuẩn giới hạn tối đa đối với lượng grivna được phép chuyển ra bên ngoài Ucraina để thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền trên lãnh thổ các quốc gia khác, và cấp giấy phép đặc biệt cho các ngân hàng trong năm 2009: trong quý III – giấy phép tối đa là 10 triệu grivna, quý IV – 10 triệu grivna”, – quyết định nêu rõ.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó Nbu đã bãi bỏ hạn chế số lượng ngoại tệ các ngân hàng được mua theo uỷ nhiệm của khách hàng là cá nhân trên thị trường liên ngân hàng để chuyển ra nước ngoài.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina