Kể từ đầu năm giá chính thức của đồng đô la giảm 4,4%, tương ứng giá đồng nội tăng lên 4,4%.

Sau khi sút giảm giá đồng nội tệ không đáng kể thì từ đầu năm 209 tình hình trên thị trường ngoại hối thay đổi – giá đồng nội tệ Ukraina được củng cố do ảnh hưởng của các yếu tố thị trường. Kể từ đầu năm 2019 tới ngày 7 tháng 3 đồng Hrivnia được củng cố giá 4,4%, đạt mức 26,48uah/usd. Cơ quan báo chí của NBU thông báo. >>сообщает

Nói riêng, chỉ tính từ đầu tháng 3 gia đồng nội tệ củng cố được 1,4%. Theo ý kiến nhà điều tiết (NBU) tình hình này trên thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

  • Tình hình thị trường ở nước ngoài thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa Ukraina, nói riêng là hàng nông sản và kim loại và vì thế tiền thu được từ xuất khẩu tăng lên;
  • Thời hạn thanh toán thuế tới gần do đó các doanh nghiệp tích cực bán ngoại tệ để lấy nội tên nộp thuế;
  • Sự gia tăng yếu ớt nhập khẩu hàng hóa và khối lượng mà các doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền về nước giảm;
  • Dân chúng gia tăng bán ngoại tệ.

NBU nhấn mạnh rằng, nhờ các yếu tố nêu trên cho nên thị trường liên ngân hàng dư thừa cung ngoại tệ so với cầu. Trong khi đó luồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào trái phiếu nhà nước cũng tăng kể từ tháng 1 năm 2019, dù hiện tại có chậm lại và ảnh hưởng không đáng kể tới cung cầu ngoại hối.
Tình hình này cho phép NBU cơ hội mua ngoại tệ vào dự trữ quốc gia mà không gây ảnh hưởng tới giá cả thị trường của đồng nội tệ. Kể từ đầu năm NBU đã mua gần 700 triệu đô la vào quỹ dự trữ ngoại hối, trong số đó có 200 triệu usd được mua vào đầu tháng 3.

Dao động giá đô la trong thời gian qua là dấu hiệu phản ứng lành mạnh của thị trường đối với sự thay đổi tình hình kinh tế.

Lưu ý rằng, kể từ tháng 3 NBU đã quyết định giảm mức đòi hỏi bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu bán đô la.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề