Tình hình miền Trung đã bị lũ lụt tàn phá, luc chồng luc, mưa chồng mưa, tại hồ kẻ gỗ lượng nước đã quá báo động đỏ, khả năng hôm nay sẽ phá đập tràn để xả luc


»Cùng chủ đề