Nếu bộ quần áo thời trang, đôi bốt hợp mốt, gang tay màu sắc giữ cơ thể từ bên ngoài, thì dinh dưỡng “mặc ấm” từ bên trong.