Cơ quan công tố từ chối từ chối thu tất các tài liệu khi lục soát, chỉ tìm kiếm và lựa chọn những tài liệu cần thiết.

ukr-sbu17

Một số lớn những người xung quanh lãnh đạo thành phố nhận được đất, ông Yuri Lutsenko thông báo khi bình luận các vụ lục soát ở ông Gennady Kernes và Mikhail Dobkin.

Theo lời tuyên bố của ông Lutsenko, cơ quan công tố GPU cần “chứng minh nhóm tội phạm chuẩn bị các tài liệu về các hợp tác xã giả hiệu nhận được đất đai, sau đó chủ sở hữu các thửa đất lại là những người liên quan tới họ”, – ông Lutsenko nói trong cuộc họp báo hôm thứ 5 ngày 15 tháng 9.

Trưởng công tố tối cao lưu ý rằng, cuộc điều tra liên quan tới thời kỳ khi ông Dobkin làm thị trưởng, còn thư ký Hội đồng thì ông Kernes. Trưởng công tố gọi ra bốn nhóm người hưởng lợi từ việc chia chác đất: “a) những người gần gũi lãnh đạo Hội đồng Kharcov, b) các thành viên gia đình của họ, c) cộng sự doanh nghiệp, d) các nhà hoạt động chính trị thành phố”.

Ông Lutsenko đồng thời cũng thông báo rằng một số nhân vật nghi can cụ án từ nguyện hợp tác với GPU và SBU. Theo lời ông Lutsneko, bà mẹ của hai anh em nhà Dobkin đồng thời cũng là thành viên của “hợp tác xã” đã nhận các khoảnh đất.

Ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ ÑÁÓ â Õàðüêîâñêîé îáë., â Õàðüêîâå, âî âòîðíèê, 18 ìàðòà 2008 ã. Ñîòðóäíèêè Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû ïðîâîäèëè âûåìêó äîêóìåíòîâ â Õàðüêîâñêîì ãîðñîâåòå.  ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñ ñîòðóäíèêàìè ÑÁÓ îáùàëñÿ ñåêðåòàðü Õàðüêîâñêîãî ãîðñîâåòà Ãåííàäèé Êåðíåñ. Ñëåäîâàòåëÿìè Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó ðàñòðàòû ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà. Ñóä Êèåâñêîãî ðàéîíà Õàðüêîâà çàïðåòèë ñâîèì îïðåäåëåíèåì îò 18 ìàðòà ïðîâåäåíèå ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö Õàðüêîâñêîãî ãîðèñïîëêîìà äî ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóòè èñêà âëàñòåé Õàðüêîâà, îïðîòåñòîâûâàþùèõ âîçáóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó ðàñòðàòû ñðåäñòâ â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ. Ôîòî Ìñòèñëàâà ×åðíîâà / ÓÍÈÀÍ

Khi cơ quan công tố vào nhà để tiến hành lục soát thì té ra ở đó vào ngày 22 tháng 8 bất ngờ ông Đại biểu Hội đồng Dobkin đã đăng ký hộ khẩu vào đây. Đại diện Cơ quan công tố đòi giấy tờ chủ sở hữu khoảnh đất thì ông Dobkin đã cung cấp.

Ông Lutsenko thông báo thu giữ 300 ngàn đô la, Espresso.TV đưa tin. “Thủ giữ ở một đại biểu Hội đồng Kharcov, người sáng lập hợp tác xã “Ermitage”, tại gia thu giữ 300 ngàn đô la. Đó là số tiền lớn mà chưa chắc đã là thu nhập bằng lương của người công bộc nhân dân Kharcov và chúng tôi cứ thu giữ tạm để xem xét”, – trưởng công tố tối cao nói”.

Theo lời ông Lutsenko, các nhà điều tra làm sáng tỏ rằng từ năm 2008 ở tp Kharcov đã thành lập nên mấy chục hợp tác xã xây dựng nhà ở và nhờ đó quỹ đất thành phố 654 héc ta trong nội thị được đem cấp cho các hợp tác xã này. Những người thành lập nên các hợp tác xã này là đại diện lãnh đạo thành phố.

Những người gần gũi lãnh đạo thành phố, thành viên gia đình lãnh đạo, cộng sự doanh nghiệp, thẩm phán và đại diện cơ quan thực thi pháp luật đã trở thành những chủ sở hữu đất công bị biển thủ”, – ông Lutsenko kể.

Trị giá quỹ đất bị biển thủ lên tới 4 tỉ Hrivna, giá thị trường cao gấp hàng chục lần, trưởng công tố nhấn mạnh.

Các nghi can của vụ tố tụng hiên được xem như là những người làm chứng. Đố với ông Kernes và ông Dobkin thì ông Lutsenko tuyên bố là họ được xem như nghi phạm trong việc thành lập tổ chức tội phạm, tổ chức mà được lập nên để biển thủ quỹ đất thành phố và tài sản nhà nước theo các tội danh: 255, 191, 364.

“Tôi loại trừ bất kỳ động cơ chính trị nào”, – ông Lutsenko nói thêm.

Nguồn: ZN,UA/lb.ua

Ông Lutsenko đã gọi các ông Kernes và Dobkin là nghi phạm. Nghi phạm khác hẳn với nghi can và càng khác với người làm chứng. Đo là ba thuật ngữ trong tố tụng giai đoạn trước xét xử.

»Cùng chủ đề