Mức lương trong tháng 7 đã tăng lên 1,7% so với tháng 6 và đạt mức tăng 188 Hrivnia. Cơ quan thống kê nhà nước thông báo trên trang website.

Lương binh quân trong tháng 7 là 10 971, cấp xỉ 11 000 Hrivna. Một năm trước chỉ số mức lương này thấp hơn 19,6%.

Theo dữ liệu thống kê mức lương bình quân cao nhất trong ngành bảo hiểm và tài chính – 19,46 ngàn Hrivnia, trong ngành IT – 17,3 ngàn, quân đội và viên chức nhà nước bình quân nhận 16,28 ngàn Hrivnia.

Trong tháng 7 năm 2019 lương tăng nhanh nhất trong ngành nông nghiệp – 11,6% và trong ngành hành chính quản trị  và dịch vụ hỗ trợ – 8,4%. Trong khi đó lương trong ngành thể thao, nghệ thuật và nghỉ dưỡng trong tháng 7 giảm 14%.

Theo địa phương lương bình quân cao nhất là ở Kyiv – 16,25 ngàn, thấp nhất – Kherson – 8547 Hrivnia.

Lưu ý rằng, lương bình quân trong tháng 6 ở Ukraina là 10 783 Hrn. Lương tối thiểu ở Ukraina đã tăng lên ba lần trong 5 năm qua, nếu kể từ cuối năm 2016 – tăng 2 lần.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề