Những sửa đổi trong Luật Phòng chống Tham nhũng cho phép thưởng tiền cho những người tố cáo tham nhũng bắt đầu có hiệu lực.

Cụ thể: Theo luật, các sửa đổi được thực hiện để xác định chế độ pháp lý cho những người tố cáo tham nhũng, quyền và sự bảo đảm được bảo vệ và các điều
kiện để tiết lộ thông tin về tham nhũng.

Người tố cáo đã thông báo về tội phạm tham nhũng có quyền hưởng thù lao tiền thưởng đối với tội tham nhũng mà quy mô thiệt hại do đối tượng tham nhũng đã gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho nhà nước lớn hơn 5.000 lần mức lương tối thiểu.

Mức thưởng cho những người tố cáo tham nhũng là 10% số tiền thiệt hại do đối tượng phạm tội tham nhũng gây ra cho nhà nước. Mức thưởng sẽ được thiết lập sau khi có bản án của tòa án và không được vượt quá 3 000 mức tiền lương tối thiểu được thiết lập tại thời điểm tội phạm được thực hiện.

Các nguồn kinh phí để thi hành luật được xác định từ các khoản tiền nhận được từ việc bồi thường thiệt hại cho nhà nước, từ việc xử lý các biện pháp trừng phạt (tiền phạt, v.v.) bằng các quyết định của tòa án trong các vụ án tham nhũng hoặc các vụ án liên quan đến tham nhũng khi lời khai của người tố cáo để đưa người phạm tội tham nhũng ra công lý có một vai trò quan trọng.

Một nguồn tài trợ bổ sung cho các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người tố cáo và trả tiền thưởng cho người tố cáo có thể là giảm chi phí duy trì các cơ quan thực thi pháp luật vì thực tế là nhờ quy định pháp lý mà hoạt động chống tham nhũng có hiệu quả, cũng như nhờ hoạt động của người tố cáo tham nhũng mà số lượng vụ tham nhũng được giảm đi.

Thông báo về tội phạm tham nhũng được thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông, hiệp hội các tổ chức xã hội và công đoàn.

Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Hãng ngăn ngừa tham nhũng nhà nước (NAPK) có nghĩa vụ tạo các kênh liên lạc ẩn danh (kênh liên lạc trực tuyến, đường dây nóng ẩn danh, hộp thư điện tử, v.v.) để qua đó người tố cáo có thể thực hiện tin nhắn, đảm bảo duy trì tính ẩn danh.

Các báo cáo nặc danh về các tội phạm tham nhũng có thể được xác minh trong khoảng thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được. Nếu không thể xác minh thông tin trong khoảng thời gian được chỉ định,  cơ quan có thể gia hạn thời gian xem xét tin nhắn đến 30 ngày.

Để bảo vệ các quyền và đại diện cho lợi ích của họ, người tố cáo có thể sử dụng tất cả các loại hỗ trợ pháp lý theo quy định của Luật “Hỗ trợ pháp lý miễn phí” hoặc tự mình tham gia với một luật sư.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề